Onze Vereniging

De T.C. Langedijk is op 1 april 1964 opgericht. Doel van de verenging was (uiteraard) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport. En dat is nog steeds zo. Gestart werd aan de Prins Hendrikstraat in Noord-Scharwoude (bij de Stier!) met twee gravelbanen.

In 1976 is de vereniging verhuisd naar de Potjesdam, de huidige locatie. Daar werden eerst 4 en later 8 banen in gebruik genomen. Mateco (een soort waterdoorlatend beton) was de ondergrond. Uniek was de keuze om elke baan volledig te omheinen. Een situatie die ook in deze tijd nog, ruim 40 jaar later, bijzonder is. Daardoor is er nauwelijks last van overvliegende ballen. Bijzonder is ook de ligging van de banen: oost-west. Dit is tamelijk uitzonderlijk omdat in de regel tennisbanen noord-zuid gesitueerd zijn. Met alle voor- en nadelen van dien. Tot 2014 werd het park, met uitzondering van het clubhuis, gehuurd van de gemeente. In 2014 is het park gekocht en daarmee eigendom geworden van de vereniging. Het clubhuis was altijd al eigendom van de vereniging. Vermeldenswaard daarbij is dat het eerste clubhuis gefinancierd is met leningen van bedrijven en leden. Deze leningen werden in 5 jaar terugbetaald. Bij de leden gebeurde dat via een korting op de contributie. Crowd funding avant la lettre. Heel bijzonder! In 2004 is het huidige clubhuis gebouwd. 

Rond 1990 zijn de mateco-banen vervangen door kunstgras. Doordat de banen vanwege scheurvorming ingrijpend gerenoveerd moesten worden en de mateco-ondergrond, zeker bij nat weer, een verhoogd risico op blessures gaf is gezocht naar een alternatief. Een van de voorwaarden toen was dat de banen het hele jaar door bespeelbaar moesten zijn. De keuze voor kunstgras was daarmee gemaakt.  Kunstgras was in die tijd nieuw. De T.C. Langedijk was dan ook een van de eerste tennisverenigingen met die ondergrond. Met wisselende reacties tot gevolg. De leden waren over het algemeen enthousiast. De bezoekers, veelal gewend aan gravel, minder. En dat is nog steeds zo.  

De T.C. Langedijk heeft net als de meeste andere tennisverenigingen geprofiteerd van de opmars van de tennissport sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Tot dan was tennis (spreek uit: tannes) een elitesport. Bij de meeste verenigingen kon je niet zo maar lid worden, maar moest je door een van de leden voorgedragen worden. Een zogenaamde ballotage-commissie beoordeelde vervolgens of je voldeed aan de gestelde criteria (status, aanzien, geld e.d.) en of je lid mocht worden. Dat veranderde in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Bestaande machtsstructuren stonden onder druk en werden opengebroken. Ook de tennissport ontkwam daar niet aan. Gelukkig maar! Want het heeft ertoe geleid dat de tennissport bereikbaar werd voor iedereen. Bij de T.C. Langedijk leidde dat tot een forse groei: van 2 naar 4 en uiteindelijk 8 banen. Maar ook 8 banen waren eind jaren tachtig, begin jaren negentig onvoldoende om aan de vraag te voldoen. De vereniging telde ruim 900 leden en een wachtlijst van 300. De wachttijd om lid te kunnen worden bedroeg op enig moment 4 jaar.  Omdat de vereniging niet verder wilde groeien werd het initiatief om een tweede tennisvereniging op te richten dan ook toegejuicht. Dat werd T.V. TULP in Oudkarspel.  

Inmiddels liggen de hoogtijdagen van de tennissport achter ons. Het ledenbestand is de afgelopen jaren geslonken tot ca. 600. Nog steeds voldoende om een bloeiende vereniging te kunnen zijn, maar toch. Dit komt overeen met de landelijke trend. De concurrentie met andere vrijetijdsactiviteiten is groot. Daardoor is het vooral moeilijk om jongeren te interesseren en te behouden voor de tennissport. Het bijna volledig ontbreken van internationale toppers, die als voorbeeld kunnen dienen, helpt daar ook niet bij. Kiki Bertens vormt daarop uiteraard de uitzondering.   Ondanks het geslonken ledental is de T.C. Langedijk nog steeds een bloeiende en gezellige vereniging. We hebben een prachtig park, een scala aan lidmaatschapsvormen (voor aspiranten, junioren, studenten en volwassenen) heel veel leden die zich als vrijwilliger inzetten, deskundige trainers, een veelheid aan activiteiten, een goede mix van recreatie- en prestatietennis, een gezonde financiĆ«le positie en last but not least een lage contributie.  Inzet is dat kwaliteitsniveau minimaal te handhaven en zo mogelijk op onderdelen verder te verbeteren. Belangrijkste uitdaging voor de komende jaren zal zijn mensen, en dan in het bijzonder jongeren, te interesseren voor onze mooie sport en zo ervoor te zorgen dat de vereniging ook voor de lange termijn bestaansrecht heeft.  

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 226 314 012

TC Langedijk

Potjesdam 4
1722 XN Zuid-Scharwoude

KVK-nummer

40634077