Klachtenregeling

KLACHTENREGELING T.C. LANGEDIJK

 

Artikel 1: Begrippen

 

In de klachtenregeling wordt verstaan onder:

 

 1. Klager(s): degene(n) die de klacht indient/indienen
 2. Beklaagde(n): degene(n) op wie de klacht betrekking heeft
 3. Seksuele intimidatie:
 • ongewenste en bedreigende, seksueel getinte aandacht zoals                  intieme vragen, suggestieve opmerkingen, lichamelijke betasting en verkrachting,

D. Agressie en geweld:

 • verbaal geweld, zoals schelden en schreeuwen
 • fysiek geweld, zoals schoppen en slaan
 • psychisch geweld, zoals bedreigingen, intimidatie of druk zetten

E. Discriminatie:

 • gericht op duidelijke kenmerken als geloofsovertuiging, lichaamsaandoeningen, huidskleur of sekse

F. Pesten:

 • iets wat vaker over langere tijd gebeurt met als doel iemand te kwetsen of te vernederen, zoals vervelende opmerkingen, cynische grapjes, beledigen, schelden, negeren, sociaal isoleren en openlijke terechtwijzingen

G. Machtsmisbruik:

-   op manipulerende wijze gebruikmaken van positie en bevoegdheden

 

Artikel 2: Rol van de vertrouwenscontactpersoon

 

 1. Ieder lid van de T.C. Langedijk die te maken heeft met ongewenste omgangsvormen kan zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon
 2. De vertrouwenscontactpersoon staat klager naar vermogen bij; zij adviseert en verwijst zo nodig naar deskundigen en dient in geval klager dit wenst, in plaats van en in overleg met hem/haar, namens deze een klacht in bij het bestuur.
 3. De vertrouwenscontactpersoon heeft de mogelijkheid het bestuur te informeren over gevallen van ongewenste omgangsvormen zonder dat een formele klacht bij het bestuur is ingediend. Dit kan alleen met toestemming van de klager.
 4. De vertrouwenscontactpersoon is voor de uitvoering van haar taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de klager, waarbij de vertrouwelijkheid van informatie gewaarborgd wordt.

 

 

Artikel 3: Indienen klacht

 

 1. Ieder lid van de T.C. Langedijk kan al dan niet in overleg met de vertrouwenscontactpersoon een klacht indienen bij het bestuur. De klacht wordt ingezonden in een aan de voorzitter van het bestuur geadresseerde envelop met het opschrift “persoonlijk en vertrouwelijk”. In het geval de klacht de voorzitter betreft dient deze gericht te worden aan de vice-voorzitter. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 2. De klacht dient binnen één maand na de ongewenste gebeurtenis ingediend te worden
 3. De klacht dient zo feitelijk mogelijk beschreven te worden
 4. De klager kan de klacht te allen tijde intrekken

 

Artikel 4: De klachtencommissie

 

 1. Na ontvangst van een klacht dient het bestuur een klachtencommissie samen. Deze bestaat uit drie personen, van wie één van buiten de vereniging, die tevens de functie van voorzitter vervult. De klachtencommissie volstrekt onafhankelijk en dient onpartijdig tot een oordeel te komen. De vertrouwenscontactpersoon maakt geen deel uit van de klachtencommissie.
 2. De klachtencommissie heeft tot taak te beslissen over de ontvankelijkheid van de klacht; de klacht te onderzoeken; tot een oordeel te komen over de gegrondheid van de klacht en het bestuur schriftelijk en gemotiveerd te adviseren over de eventueel op te leggen maatregel
 3. Bij ontvangst van een tijdig ingediende klacht stelt het bestuur deze onverwijld in handen van de klachtencommissie. De klachtencommissie beslist binnen vier weken of de klacht ontvankelijk is
 4. De klacht is niet ontvankelijk, indien:

     - de klacht geen betrekking heeft op ongewenste omgangsvormen,

     - de klacht namens anderen is ingediend,

     - de klacht anoniem is ingediend,

     - de klacht eerder door de klachtencommissie is behandeld, tenzij er        sprake is van nieuwe feiten,

     - de termijn van het indienen van een klacht verstreken is,

     - terzake een gerechtelijk procedure loopt of is afgerond

e.   Indien de klacht ontvankelijk is en in behandeling wordt genomen,  zendt de klachtencommissie een afschrift van de klacht alsmede van de aan haar voorgelegde schriftelijke stukken aan de beklaagde. Vervolgens worden klager en beklaagde door de klachtencommissie gehoord. Hierbij wordt hoor en wederhoor toegepast. De betrokkenen bij de klacht hebben een verschijningsplicht. Van het besprokene wordt een verslag gemaakt. De klager en beklaagde kunnen zich tijdens het horen laten bijstaan. De vergaderingen van de klachtencommissie zijn niet openbaar.

f. De klachtencommissie brengt binnen vier weken verslag uit van haar bevindingen. Een kopie van het rapport wordt naar de klager en beklaagde gestuurd.

g. Te allen tijde kan het bestuur al dan niet op verzoek van de klachtencommissie of vertrouwenspersoon tijdelijke voorzieningen treffen, indien er voor één of meer betrokkenen een onhoudbare situatie ontstaat.

 

Artikel 5: Besluitvorming bestuur

 

Binnen twee weken na ontvangst van het rapport en het advies van de klachtencommissie neemt het bestuur op basis van deze documenten een beslissing over de te nemen maatregelen. 

Indien het bestuur afwijkt van het advies zal zij dit met redenen omkleed doen. 

De beslissing wordt direct schriftelijk aan klager en beklaagde medegedeeld. 

Een afschrift van de beslissing wordt aan de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon gezonden.

 

Artikel 6: Maatregelen

 

De maatregelen die door het bestuur kunnen worden opgelegd, kunnen variëren van een waarschuwing of berisping, (tijdelijke) ontzegging van de toegang tot het park en in het uiterste geval voor bepaalde of onbepaalde tijd ontzeggen van het lidmaatschap. 

 

Artikel 7: Geheimhouding

 

Een ieder die krachtens deze regeling betrokken is bij de behandeling van een klacht betracht strikte geheimhouding. Behoudens een eventuele wettelijke verplichting tot openbaarmaking is het verschaffen van informatie aan niet bij de klacht betrokken personen niet toegestaan, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de adequate behandeling van de klacht. De privacy van klager en beklaagde wordt te allen tijde gewaarborgd.

Deze geheimhouding belet het bestuur niet haar besluit over een klacht in geanonimiseerde vorm bekend te maken.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 226 314 012

TC Langedijk

Potjesdam 4
1722 XN Zuid-Scharwoude

KVK-nummer

40634077